احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز

طول مسیر قطعه ۴ : به طول ۳۳ کیلومتر و عرض ۳۲ متر- ۷۸۹/۸۵+ ۳۱کیلومتر
مساحت : از کیلومتر ۰۰۰ + ۳۲۵ الی ۷۹۲/۹۶+ ۳۶۶ در سمت راست و از کیلومتر ۰۰۰ + ۳۳۵ الی ۷۸۹/۸۵ + ۳۶۶ در باند سمت چپ

شامل : عملیات گود برداری و بنائی و بتن مسلح واندود و بند کشی جهت ابنیه فنی – عملیات خاکی جهت ساختمان بدنه آزاد راه – اجرای قشر زیر اساس و آسفالت – کارهای فلزی و متفرقه

محل اجرا : استان آذربایجان شرقی -شهرستان تبریز- بستان آباد

تصاویر
احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز
احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز
احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز
احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز
احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز