احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز

طول مسیر قطعه 4 : به طول 33 کیلومتر و عرض 32 متر- 789/85+ 31کیلومتر
مساحت : از کیلومتر 000 + 325 الی 792/96+ 366 در سمت راست و از کیلومتر 000 + 335 الی 789/85 + 366 در باند سمت چپ

شامل : عملیات گود برداری و بنائی و بتن مسلح واندود و بند کشی جهت ابنیه فنی – عملیات خاکی جهت ساختمان بدنه آزاد راه – اجرای قشر زیر اساس و آسفالت – کارهای فلزی و متفرقه

محل اجرا : استان آذربایجان شرقی -شهرستان تبریز- بستان آباد

تصاویر
احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز
احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز
احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز
احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز
احداث قطعه ۴ آزاد راه زنجان تبریز