* نام پیمانکار:
علامت اختصاری (در صورت داشتن):
* شناسه ملی:
* تاریخ تاسیس:
* تاریخ ثبت:
* محل ثبت:
* شماره ثبت:
* تلفن:
* دورنگار:
پست الکترونیکی:
کد پستی:
* آدرس:
نام مدیر عامل:
آخرین مدرک تحصیلی:
نخصص ها و پایه های مندرج در گواهینامه صلاحیت
رشته:
رتبه:
تاریخ اعتبار:
تعداد ظرفیت خالی:
+
ارسال فایل:
مشاور تعهد می نماید که برای انجام کارهای مذکور در این استعلام دارای گواهی صلاحیت و ظرفیت خالی در تخصص و پایه یاد شده می باشد.
عدد را وارد نمایید:
تصویر جدید