آگهی مناقصه جهت پروژه جمع آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب در شهرستان لواسان (تاریخ انقضاء آگهی 99/2/23)

شرکت اسکان ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب در شهرستان لواسان استان تهران، اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر در رسته آب رتبه 4 یا 5 دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به همکاری، ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی اعلام آمادگی خود را کتبا همراه با تصویر اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات ثبتی شرکت و رزومه کاری به نشانی اینترنتی info@eskaniran.ir ارسال نمایند.