آگهی مناقصه عمومی خرید فرش ماشینی سجاده ای (تاریخ انقضاء آگهی ۹۹/۴/۲۹)

نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت اسکان ایران به نشانی تهران،خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد ، نبش تابان غربی پلاک 72، دفتر مرکزی شرکت اسکان ایران به شماره تماس 88656451-021
نوع،کمیت وکیفیت خدمات ( موضوع مناقصه ): تهیه حمل و نصب فرش ماشینی سجاده ای به مشخصات 700 شانه دست بافت گونه ،حداقل تراکم 2550 به بالا، جنس نخ صد در صد آکرولیک هیت ست شده، بر مبنای استانداردهای موسسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران و مشروط به آزمایش در آزمایشگاه نساجی و نصب، به مقدار 25000 متر مربع در مناطق هدف.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 2/500/000/000 (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ) که لازم است به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت اسکان ایران ارائه گردد .

توضیحات: شرکت اسکان ایران درنظر دارد برای خرید،حمل و نصب فرش ماشینی سجاده ای در طول مدت حداکثر سه ماه در مناطق هدف،از تولید کنندگان حائز صلاحیت فنی ومالی دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 1399/04/16 لغایت 1399/04/25 به وب سایت شرکت www.eskaniran.ir، بخش مناقصات مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز 1399/04/28 به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل نمایند .