آگهی مناقصه عمومی تأمین و نصب چمن مصنوعی (تاریخ انقضاء آگهی 99/4/1)

شرکت اسکان ایران جهت تامین، حمل، آموزش نگهداری و نصب چمن مصنوعی و تامین ملزومات نگهداری آن به میزان تقریبی 25000 مترمربع در مناطق هدف، از تولید کنندگان حائز صلاحیت فنی و مالی دعوت می نماید جهت در یافت اسناد مناقصه، از تاریخ 99/3/19 لغایت 99/3/28 به وب سایت شرکت، بخش مناقصات مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز 99/3/31 به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل دهند.


دانلود

جهت دریافت فرم پیمانکاری کلیک کنید

جهت دریافت اسناد کلیک کنید