آگهی مناقصه عمومی تأمین و نصب چمن مصنوعی (تاریخ انقضاء آگهی ۹۹/۴/۱)

شرکت اسکان ایران جهت تامین، حمل، آموزش نگهداری و نصب چمن مصنوعی و تامین ملزومات نگهداری آن به میزان تقریبی ۲۵۰۰۰ مترمربع در مناطق هدف، از تولید کنندگان حائز صلاحیت فنی و مالی دعوت می نماید جهت در یافت اسناد مناقصه، از تاریخ ۹۹/۳/۱۹ لغایت ۹۹/۳/۲۸ به وب سایت شرکت، بخش مناقصات مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز ۹۹/۳/۳۱ به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل دهند.


دانلود

جهت دریافت فرم پیمانکاری کلیک کنید

جهت دریافت اسناد کلیک کنید