آگهی مناقصه جهت احداث یک باب مسجد در شهر تهران (تاریخ انقضاء آگهی99/2/25)

شرکت اسکان ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت اجرای پروژه احداث یک باب مسجد در شهر تهران استان تهران، اقدام نماید.لذا از کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر در رسته ابنیه رتبه 4 یا 5 دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به همکاری ، ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی اعلام آمادگی خود را کتبا همراه با تصویر اساسنامه ،آخرین آگهی تغییرات ثبتی شرکت و رزومه کاری به نشانی اینترنتی info@eskaniran.ir ارسال نمایند.