احداث اسکله نیروی دریایی پودر بوشهر

حفاری و اجرای شمعهای بندر پودر بوشهر- اجرای 340 عدد شمع درجا به قطر 120 سانتی متر و به عمق حداکثر 36 متر
عملیات حفاری – غلاف گذاری دهانه چاهها – آرماتور گذاری – بتن ریزی به روش لوله های نرمی

کارفرما: شرکت راه سازی و عمران ایران