احداث آزادراه زنجان – عملیات تکمیلی ( قطعه ۴ )

متمم قرارداد – عملیات تکمیلی قطعه ۴ آزاد راه زنجان – تبریز بطول ۷۸۹/۸۵+ ۳۱

طول ۳۳ کیلومتر و عرض ۳۲ متر- ۷۸۹/۸۵+ ۳۱کیلومتر
۸۳ دهانه متوسط و بزرگ

کارفرما : وزارت راه وترابری ( اداره کل ساختمان آزادراهها )

نظارت : مهندسین مشاور رهاب