احداث آزادراه زنجان – عملیات تکمیلی ( قطعه 4 )

متمم قرارداد – عملیات تکمیلی قطعه 4 آزاد راه زنجان – تبریز بطول 789/85+ 31

طول 33 کیلومتر و عرض 32 متر- 789/85+ 31کیلومتر
83 دهانه متوسط و بزرگ

کارفرما : وزارت راه وترابری ( اداره کل ساختمان آزادراهها )

نظارت : مهندسین مشاور رهاب