احداث مجموعه ورزشی بیرجند

مجموعه ورزشی بیرجند در زمینی به مساحت 10000 متر مربع و با زیر بنای 2158 متر مربع و محوطه جانبی با مساحت 5482 متر مربع می باشد.

کارفرما : بنیاد علوی

تصاویر
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند