بیمارستان ساسان- بازسازی طبقه ۲( بخش زایمان)

بیمارستان ساسان- بازسازی طبقه ۲( بخش زایمان)

کارفرما :شرکت سهامی خاص پزشکی ساسانیان

تصاویر
بیمارستان ساسان- بازسازی طبقه ۲( بخش زایمان)
بیمارستان ساسان- بازسازی طبقه ۲( بخش زایمان)
بیمارستان ساسان- بازسازی طبقه ۲( بخش زایمان)
بیمارستان ساسان- بازسازی طبقه ۲( بخش زایمان)
بیمارستان ساسان- بازسازی طبقه ۲( بخش زایمان)