دانشگاه جندی شاپور – احداث دانشکده برق و کامپیوتر

دانشگاه جندی شاپور – احداث دانشکده برق و کامپیوتر

کارفرما :موسسه بنیاد علوی