تجدید بنای مراکز و خانه های بهداشت مناطق زلزله زده شهرستان هریس

تجدید بنای مراکز و خانه های بهداشت مناطق زلزله زده شهرستان هریس

کارفرما :موسسه بنیاد علوی