راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 5 )

اجرای کلیه عملیات زیر سازی شامل احداث ابنیه فنی طرح ، دریواسیونها ، راههای ارتباطی و سرویس ، عملیات خاکی و اجرای کامل 1300 متر از قسمت ورودی تونل شماره 2 پروژه راه آهن مشهد سرخس

تعداد پل : 2 عدد

کارفرما :شرکت ملی ساختمان

نظارت :مهندسین مشاور ایران هگزا

تصاویر
راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 5 )
راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 5 )
راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 5 )