راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه ۵ )

اجرای کلیه عملیات زیر سازی شامل احداث ابنیه فنی طرح ، دریواسیونها ، راههای ارتباطی و سرویس ، عملیات خاکی و اجرای کامل ۱۳۰۰ متر از قسمت ورودی تونل شماره ۲ پروژه راه آهن مشهد سرخس

تعداد پل : ۲ عدد

کارفرما :شرکت ملی ساختمان

نظارت :مهندسین مشاور ایران هگزا

تصاویر
راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه ۵ )
راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه ۵ )
راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه ۵ )