دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث خوابگاه 250 نفری دخترانه

مدیریت فنی و مالی ، اداری و اجرایی کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه – تاسیسات – مکانیکی و برق) محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل یک دستگاه خوابگاه دانشجویی دخترانه

کارفرما :موسسه بنیاد علوی

مشاور :مهندسین مشاور بنیاد سازه