دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث 12 واحد سوئیت

مدیریت فنی و مالی ، اداری و آماده سازی 12 دستگاه ساختمان پیش ساخته با کاربری مسکونی (خوابگاه ) به همراه اجرای فونداسیون و محوطه سازی

کارفرما:دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز