دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث ۱۲ واحد سوئیت

مدیریت فنی و مالی ، اداری و آماده سازی ۱۲ دستگاه ساختمان پیش ساخته با کاربری مسکونی (خوابگاه ) به همراه اجرای فونداسیون و محوطه سازی

کارفرما:دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز