فرودگاه امام خمینی – ساخت پلهای 3 و 4

مدیریت فنی و مالی ، اداری و اجرایی سیویل جزایر بین NA و NB ، کلیه عملیات ها جهت تکمیل و بهره برداری فاز 1

خاکبرداری کلیه گریدینگها و خاکبرداری و خاکریزی رکولایزر باند MB و رمپ و لوپ اطراف برج مراقبت – قالب بندی و بتن ریزی
بزرگترین پل های شماره 3 و 4
تعداد پل بزرگ : دو پل

کارفرما :شرکت ملی ساختمان

نظارت :مهندسین مشاور ایمن راه