دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – ساختمان دانشکده مهندسی

مدیریت فنی و مالی ، اداری و اجرایی احداث، راه اندازی و تحویل ساختمان دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر به انضمام محوطه سازی، حصارکشی و کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه- تاسیسات – مکانیکی)

کارفرما :بنیاد علوی

نظارت :شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه( پیمانکار جزء : شرکت آتی ساز)

تصاویر
دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – ساختمان دانشکده مهندسی
دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – ساختمان دانشکده مهندسی
دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – ساختمان دانشکده مهندسی
دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – ساختمان دانشکده مهندسی
دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – ساختمان دانشکده مهندسی
دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – ساختمان دانشکده مهندسی