مجتمع اداری – تجاری ایرانیان میدان ولیعصر

مدیریت فنی و مالی ، اداری و اجرایی ساخت پروژه تجاری و اداری میدان ولیعصر و سایر کارها از قبیل محوطه سازی ، دیوار کشی ، حفاری و گود برداری

زیربنا: 40000 مترمربع
تعداد طبقات : 15 طبقه سه طبقه پارکینگ ، دوطبقه تجاری و ده طبقه اداری

کارفرما : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – سازمان عمران

نظارت :بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

تصاویر
مجتمع اداری – تجاری ایرانیان میدان ولیعصر
مجتمع اداری – تجاری ایرانیان میدان ولیعصر
مجتمع اداری – تجاری ایرانیان میدان ولیعصر
مجتمع اداری – تجاری ایرانیان میدان ولیعصر
مجتمع اداری – تجاری ایرانیان میدان ولیعصر