هتل پارسیان آبادان – اجرای عملیات پوشش سقف و دیوارهای جانبی

اجرای عملیات پوشش سقف و دیوارهای جانبی در 4 طبقه و 150 اتاق ساختمان هتل پارسیان آبادان

کارفرما :شرکت هتلهای بین المللی پارسیان

نظارت :شرکت ابنیه طراحان البرز