هتل پارسیان آبادان – اجرای عملیات پوشش سقف و دیوارهای جانبی

اجرای عملیات پوشش سقف و دیوارهای جانبی در ۴ طبقه و ۱۵۰ اتاق ساختمان هتل پارسیان آبادان

کارفرما :شرکت هتلهای بین المللی پارسیان

نظارت :شرکت ابنیه طراحان البرز