ساختمان اداری سیمان تهران ( ساختمان مرکزی بانک پارسیان )

احداث ساختمان اداری سیمان تهران ( ساختمان مرکزی بانک پارسیان)

زیربنا: 9856مترمربع
تعداد طبقات : 18طبقه

کارفرما :شرکت سیمان تهران

نظارت :مهندسین مشاور شهر و بنیان

 

تصاویر
ساختمان اداری سیمان تهران ( ساختمان مرکزی بانک پارسیان )
ساختمان اداری سیمان تهران ( ساختمان مرکزی بانک پارسیان )