بازسازی و نوسازی طبقات 3- 4- 10 هتل انقلاب

بازسازی و نوسازی طبقات 3- 4- 10 هتل پارسیان انقلاب تهران

کارفرما:شرکت هتل های پارسیان