بازسازی و نوسازی طبقات ۳- ۴- ۱۰ هتل انقلاب

بازسازی و نوسازی طبقات ۳- ۴- ۱۰ هتل پارسیان انقلاب تهران

کارفرما:شرکت هتل های پارسیان