گالری انتقال آب تکاب

انجام عملیات اجرایی حفر گالری انتقال آب شرب شهرستان تکاب ( تامین آب از رودخانه گوگردچی تا منبع ۱۰۰۰ مترمکعب)

کارفرما :شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

نظارت :مهندسین مشاور آشناب