مترو کرج – مهرشهر ( قطعه 1 )

اجرای عملیات زیر سازی و ابنیه فنی و پلهای کوچک و بزرگ در مسیر راه آهن سریع السیر برقی مسافری قسمت اول کرج – مهرشهر