مترو کرج – مهرشهر ( قطعه ۱ )

اجرای عملیات زیر سازی و ابنیه فنی و پلهای کوچک و بزرگ در مسیر راه آهن سریع السیر برقی مسافری قسمت اول کرج – مهرشهر