مرمت کانال آب ها سطحی مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان

مرمت کانال آب ها سطحی مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

مشاور : آبساران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : 39.5 میلیارد ریال