احداث مسجد سردار شهید قاسم سلیمانی

احداث مسجد سردار شهید قاسم سلیمانی در دانشگاه نسیبه تهران به مساحت 300 مترمربع با ظرفیت 250 نفر در یک طبقه که در حال حاضر تحویل زمین صورت گرفته است.

کارفرما : بنیاد علوی

طراحی و مدیریت طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : 21.56 میلیارد ریال