ترمیم یادمان شهدای گمنام

ترمیم یادمان شهدای گمنام سرپل ذهاب

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه :960 میلیون ریال