اجرای چمن مصنوعی ، حصار و سرویس بهداشتی تلنگ

اجرای چمن مصنوعی ، حصار و سرویس بهداشتی تلنگ در شهرستان قصرقند سیستان و بلوچستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : جزء بومی

هزینه اجرای پروژه : ۳٫۴۲ میلیارد ریال