کمک احداث به رینگ جزیره از اسکله تا بوستان فانوس دریایی

کمک احداث به رینگ جزیره از اسکله تا بوستان فانوس دریایی جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره راه وشهرسازی استان هرمزگان

هزینه اجرای پروژه : 36 میلیارد ریال

تصاویر
کمک احداث به رینگ جزیره از اسکله تا بوستان فانوس دریایی
کمک احداث به رینگ جزیره از اسکله تا بوستان فانوس دریایی
کمک احداث به رینگ جزیره از اسکله تا بوستان فانوس دریایی
کمک احداث به رینگ جزیره از اسکله تا بوستان فانوس دریایی