ایمن سازی خط انتقال سوخت نیروگاه

ایمن سازی خط انتقال سوخت نیروگاه جزیره لارک

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره توزیع برق منطقه ای

هزینه اجرای پروژه : ۱۲ میلیارد ریال