نظارت مالی ، فنی و اجرایی بر طرح هادی روستایی

نظارت مالی ، فنی و اجرایی بر طرح هادی روستایی

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : بنیاد مسکن استان هرمزگان

هزینه اجرای پروژه : ۹ میلیارد ریال