نظارت مالی، فنی و اجرایی بر احداث و بهسازی اسکله

نظارت مالی، فنی و اجرایی بر احداث و بهسازی اسکله در جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : بنیاد مسکن استان هرمزگان

هزینه اجرای پروژه : 12 میلیارد ریال