تسطیح، رگلاژ وشن ریزی 3 روستا

تسطیح، رگلاژ و شن ریزی 3 روستا در شهرستان سروآباد استان کردستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره راه و شهر سازی سروآیاد

هزینه اجرای پروژه : 3.6 میلیارد ریال