اجرای فاز دو مبلمان شهری

اجرای فاز دو مبلمان شهری(مشارکت مالی در خرید نیمکت،سطل بازیافت و تیرک نوری)

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : 2.88 میلیارد ریال