خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم فوتبال شهرستان زهک

خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم فوتبال شهرستان زهک

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۲۱٫۵۱ میلیارد ریال