تکمیل و تجهیز 4 کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

تکمیل و تجهیز 4 کارگاه قالیبافی در روستاهای امیرنظام ، ملک حیدری ، صفدربیک و گوری در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : دپیمانکار جزء محلی

هزینه اجرای پروژه : 4.8 میلیارد ریال

تصاویر
تکمیل و تجهیز 4 کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
تکمیل و تجهیز 4 کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
تکمیل و تجهیز 4 کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
تکمیل و تجهیز 4 کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
تکمیل و تجهیز 4 کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
تکمیل و تجهیز 4 کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان