تکمیل و تجهیز ۴ کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

تکمیل و تجهیز ۴ کارگاه قالیبافی در روستاهای امیرنظام ، ملک حیدری ، صفدربیک و گوری در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : دپیمانکار جزء محلی

هزینه اجرای پروژه : ۴٫۸ میلیارد ریال

تصاویر
تکمیل و تجهیز ۴ کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
تکمیل و تجهیز ۴ کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
تکمیل و تجهیز ۴ کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
تکمیل و تجهیز ۴ کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
تکمیل و تجهیز ۴ کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
تکمیل و تجهیز ۴ کارگاه قالیبافی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان