اجرای فاز اول جاده شهرستان لنده به دهدشت

اجرای فاز اول جاده شهرستان لنده به دهدشت

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : 120 میلیارد ریال