کاشت ۱۴۰ هزار اصله نهال در ۱۴ منطقه محروم کشور 

کاشت ۱۴۰ هزار اصله نهال در ۱۴ منطقه محروم کشور که تاکنون در ۳ منطقه حدود ۲۰ هزار اصله کاشت و مابقی در دست اقدام می باشد

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : پیمانکاران جزء محلی

هزینه اجرای پروژه : ۱۸ میلیارد ریال