کاشت 140 هزار اصله نهال در 14 منطقه محروم کشور 

کاشت 140 هزار اصله نهال در 14 منطقه محروم کشور که تاکنون در 3 منطقه حدود 20 هزار اصله کاشت و مابقی در دست اقدام می باشد

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : پیمانکاران جزء محلی

هزینه اجرای پروژه : 18 میلیارد ریال