تعمیر و تجهیز ۱۰ مدارس و ۱۰ مساجد چالدران

تعمیر و تجهیز ۱۰ مدارس و ۱۰ مساجد چالدران

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله جذب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۵٫۷ میلیارد ریال