تعمیر و تجهیز 10 مدارس و 10 مساجد چالدران

تعمیر و تجهیز 10 مدارس و 10 مساجد چالدران

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله جذب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : 5.7 میلیارد ریال