کمک به ارایه خدمات پزشکی و دامپزشکی به بخش های مختلف

کمک به ارایه خدمات پزشکی و دامپزشکی به بخش های مختلف چالدران

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : گروههای جهادی

هزینه اجرای پروژه : 3.6 میلیارد ریال