مشارکت در طرح های عمرانی اولویت دار فرمانداری

مشارکت در طرح های عمرانی اولویت دار(تامین آب شرب و کانال کشی ، بهبود معابر روستایی و احداث کانال دفع آبهای سطحی توسط فرمانداری

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : دهیاری ها

هزینه اجرای پروژه : 4.2 میلیارد ریال