تامین مصالح احداث سه دستگاه پل در امام قلی اولیا و سفلی و قهرمان کندی

تامین مصالح احداث سه دستگاه پل در امام قلی اولیا و سفلی و قهرمان کندی

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : گروههای جهادی

هزینه اجرای پروژه : 8.4 میلیارد ریال