نظارت مالی و فنی بر طرح آبرسانی اراضی کشاورزی روستای قرنقو

نظارت مالی و فنی بر طرح آبرسانی اراضی کشاورزی روستای قرنقو شهرستان چالدران

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : دهیاری روستای قرنقو

هزینه اجرای پروژه : 2 میلیارد ریال