مساعدت به تکمیل یادمان شهدای گمنام

مساعدت به تکمیل یادمان شهدای گمنام

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : پیمانکار جزء محلی

هزینه اجرای پروژه : 6 میلیارد ریال