تامین هزینه لوله کشی آب شرب1000 خانوار روستاهای محروم

تامین هزینه لوله کشی آب شرب1000 خانوار روستاهای محروم

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره آبفا

هزینه اجرای پروژه : 6 میلیارد ریال