تامین هزینه لوله کشی آب شرب۱۰۰۰ خانوار روستاهای محروم

تامین هزینه لوله کشی آب شرب۱۰۰۰ خانوار روستاهای محروم

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره آبفا

هزینه اجرای پروژه : ۶ میلیارد ریال