نظارت مالی بر طرح تثبیت تپه های ماسه ای روستاهای توریگ و گارو

نظارت مالی بر طرح تثبیت تپه های ماسه ای روستاهای توریگ و گارو

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره آبخیز داری و منابع طبیعی جنوب کرمان

هزینه اجرای پروژه : 30 میلیارد ریال