بازسازی ساختمان صنایع غذایی سینا – ۱۷ گاندی

بازسازی ساختمان صنایع غذایی سینا – ۱۷ گاندی

کارفرما : شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا

پیمانکار : شرکت اسکان ایران