بازسازی ساختمان صنایع غذایی سینا – 17 گاندی

بازسازی ساختمان صنایع غذایی سینا – 17 گاندی

کارفرما : شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا

پیمانکار : شرکت اسکان ایران