تراس بندی اراضی فاز ۲ واقع در پتروشیمی عسلویه

انجام تراس بندی بخشی از اراضی فازدوم توسعه درمجتمع پتروشیمی عسلویه شامل : عملیات خاکبرداری از قرضه های معین ، خاکریزی و تراکم لایه ای ، حمل و تخلیه خاکهای مازاد در دریابمنظور آماده سازی زمین

کارفرما : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی – طرحهای ساختمانی و زیربنایی

نظارت : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

پیمانکار : شرکت اسکان ایران