اجرای زیر سازی مترو کرج – مهرشهر ( قطعه ۱ )

اجرای عملیات زیر سازی و ابنیه فنی و پلهای کوچک و بزرگ در مسیر راه آهن سریع السیر برقی مسافری قسمت اول کرج – مهرشهر

کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نظارت : مهندسین مشاور رهساز طرح

پیمانکار : شرکت اسکان ایران