تراس بندی الفین ۱۱ و ۱۲ در مجتمع پتروشیمی عسلویه

انجام تراس بندی محدوده الفین ۱۱ و۱۲ در مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه انرژیِ پارس با اجرای عملیات خاکبرداری
و خاکریزی و تراکم لایه ای بمنظور آماده سازی زمین

کارفرما : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی – طرحهای ساختمانی و زیربنایی

نظارت : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

پیمانکار : شرکت اسکان ایران