استحصال زمین از دریا در مجتمع پتروشیمی عسلویه

استحصال زمین از دریا بخش غربی با اجرای تعداد ۲ آبشکن ( جتی ) سنگی عمود بر ساحل

کارفرما : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی – طرحهای ساختمانی و زیربنایی

نظارت : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

پیمانکار : شرکت اسکان ایران